Hızlı Erişim

İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Müdür

Doç. Dr. Nihat Sezer SABAHAT

(ODİMER MÜDÜRÜ)

 

 

ODİMER MÜDÜRÜNÜN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

 

İlgili yönetmeliğin 9. maddesinde Merkez Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları ifade edilmektedir. Buna göre:
  • Müdür, Merkezi temsil eder ve Merkezin amaçları doğrultusunda bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmekte yetkilidir.

  • Müdür, Merkez bünyesinde bulunan, Üniversite radyosunun, televizyonunun ve bülteninin genel yayın yönetmenidir. Üniversite radyosu, televizyonu ve bülteni üç ayrı birim olarak faaliyet gösterir. Her bir birimin faaliyetini koordine etmek üzere, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından bir koordinatör görevlendirilir. Koordinatörlerin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan koordinatör yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan koordinatörün yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir. Koordinatörler, Müdüre karşı sorumludur.

  • Merkez tarafından verilen hizmetleri planlamak ve talepleri gerçekleştirmek Müdürün yetkisindedir.

  • Üniversitenin geleneksel ve yeni medya (internet) aracılığı ile gerçekleştirilen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini Müdür yönetir ve söz konusu faaliyetleri gerçekleştiren birimler Müdüre karşı sorumludur.

  • Müdür, Yönetim Kurulu ile birlikte Merkez bütçesini hazırlar.

  • Müdür, Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular. Her çalışma dönemi sonunda Merkez faaliyetlerini kapsayan raporu Yönetim Kuruluna sunar.

 

 


Ekleme tarihi: 17-12-2018 08:33:35