Hızlı Erişim

İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Yönetmelik

ORDU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

            MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ordu Üniversitesi İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Ordu Üniversitesi İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez(ODİMER): Ordu Üniversitesi İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Ordu Üniversitesi İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

ç) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Ordu Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite radyo ve televizyonunu bünyesinde barındıran bir teşkilatlanma ile Üniversitede eğitimi verilen, radyo-televizyon-sinema yapım, radyo-televizyon yayın ve halkla ilişkiler eğitim-öğretiminin uygulama ihtiyacını karşılamak, ilgili dallardaki öğrencisine mesleki hazırlık ve pratikleri için katkı sağlamak, Üniversitenin geleneksel ve yeni medya aracılığı ile gerçekleştirilen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yönetmek, kurum kültürü, kimliği, kurumsal imaj ve itibar yönetimi çalışmalarını koordine etmek, Merkezin faaliyet alanlarındaki gelişmeleri ve teknolojileri takip ederek bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, uzaktan eğitim- interaktif eğitim gibi faaliyetlerine içerik-program desteği vermek, Üniversitenin kamu kuruluşları, özel ve uluslararası kuruluşlar ile medya alanındaki işbirliğinin gelişmesine ve toplumla bütünleşmesine katkıda bulunmaktır.

 

 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitenin ve Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversite radyo ve televizyonunun yapım ve yayın süreçlerinin tamamını planlamak ve yönetmek,

b) Üniversitede eğitimi verilen; radyo-televizyon-sinema yapım, radyo-televizyon yayın ve halkla ilişkiler eğitim-öğretiminin uygulama ihtiyacını karşılamak ve ilgili dallardaki öğrencisine mesleki hazırlık ve pratikleri için katkı sağlamak,

c) Radyo, televizyon, sinema, çoklu ortam (multimedya), yazılı basın, haber ajansı, masaüstü yayıncılık, reklam ve halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi alanlarındaki gelişmeleri ve teknolojileri takip ederek bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerinde bulunmak,

ç) Merkez araç parkuru hizmetlerini öğrenci uygulama gereksinimleri öncelikli olmak üzere kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilerin talepleri doğrultusunda organize etmek,

d) Üniversitenin uzaktan eğitim- interaktif eğitim gibi faaliyetlerine içerik-program desteği vermek, eğitim amaçlı program arşivini ve yayınını düzenlemek,

e) Üniversitenin geleneksel ve yeni medya (internet) aracılığı ile gerçekleştirilen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yönetmek,

f) Üniversitenin kurum kültürü, kimliği, kurumsal imaj ve itibar yönetimi çalışmalarını koordine etmek,

g) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda, projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş sunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

ğ) Merkezde görevli elemanların bilgi ve görgüsünü artırmak üzere Merkezin faaliyet alanına giren konularda kısa ya da uzun süreli olarak yurt içindeki ilgili birimlere ve yurt dışındaki kuruluşlara eleman göndermek ve aynı amaçlar ile yurt içindeki diğer birimlerden veya yurt dışından gelenleri kabul etmek,

h) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerin gerektirdiği altyapı çalışmaları ile ilgili mekân, malzeme, araç-gereç teminini ve koordinasyonunu sağlamak,

ı) Üniversitenin birimlerinde yürütülen ve yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda her türlü faaliyetle ilgili eşgüdüm ve koordinasyonu sağlamak,

i) Rektörlüğün ve Merkezin yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

          Merkezin yönetim organları

          MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) Merkez Sekreteri.

          Müdür

          MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede görev yapan ve uzmanlığını ODİMER’in faaliyet alanlarından almışöğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür; kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Merkezle ilgili konularda Müdürün vereceği işleri yapar ve kurulların toplantılarına katılır. Müdür, kısa süreli ayrılışlarında vekâleti yardımcılarından birine bırakır. Bu vekâlet altı aydan fazla sürerse ya da Müdür başka bir nedenle görev süresi dolmadan ayrılırsa, kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezi temsil eder ve Merkezin amaçları doğrultusunda bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmekte yetkilidir.

(2) Müdür, Merkez bünyesinde bulunan, Üniversite radyosunun, televizyonunun ve bülteninin genel yayın yönetmenidir. Üniversite radyosu, televizyonu ve bülteni üç ayrı birim olarak faaliyet gösterir. Her bir birimin faaliyetini koordine etmek üzere, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından bir koordinatör görevlendirilir. Koordinatörlerin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan koordinatör yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan koordinatörün yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir. Koordinatörler, Müdüre karşı sorumludur.

 (3) Merkez tarafından verilen hizmetleri planlamak ve talepleri gerçekleştirmek Müdürün yetkisindedir.

(4) Üniversitenin geleneksel ve yeni medya (internet) aracılığı ile gerçekleştirilen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini Müdür yönetir ve söz konusu faaliyetleri gerçekleştiren birimler Müdüre karşı sorumludur.

(5) Müdür, Yönetim Kurulu ile birlikte Merkez bütçesini hazırlar.

(6) Müdür, Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular. Her çalışma dönemi sonunda Merkez faaliyetlerini kapsayan raporu Yönetim Kuruluna sunar.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün teklifi üzerine Rektörün atadığı altı öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

 (2) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Müdürün görevinin sona ermesi veya görevinden ayrılması halinde Yönetim Kurulu üyeliği görevi de kendiliğinden sona erer. Mazeret bildirmeksizin iki defa üst üste veya toplamda beş defa Yönetim Kurulu toplantısına iştirak etmeyen üyenin görevi kendiliğinden düşer. Görevi düşen ya da süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usul ile yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine her ay, gerekli durumlarda daha sık toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek, Danışma Kurulunca tavsiye edilen kararları da dikkate alarak ilgili konularda kararlar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır.

(4) Müdür ile birlikte Merkezin bütçesini hazırlar ve ilgili döner sermaye işletmesine iletir.

(5) Yönetim Kurulu, Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları belirler, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; başta Rektör ve Müdür olmak üzere Rektör tarafından, Senato üyeleri arasından görevlendirilen dört ve Üniversite dışından görevlendirilen Merkezin faaliyet alanları ile ilgili en az üç kişinin iştirakiyle oluşur. Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kere toplanır. Toplantılarda Merkez çalışmaları değerlendirilir ve öneriler geliştirilir. Danışma Kurulu gelen eleştiri ve önerileri değerlendirerek Merkezin amaçları doğrultusunda tavsiye kararları alır.

Merkez sekreteri

MADDE 12 – (1) Merkezin idari işlerini yürütmek ve çalışmalarda Müdüre yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolarında tercihen muhasebe işlerinden anlayan bir eleman Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Merkez Sekreteri olarak görevlendirilir.

(2) Merkez Sekreteri, Yönetim ve Danışma Kurulunda oy hakkı olmaksızın raportörlük yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı Müdürün teklifi ile; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek Üniversite personeli arasından karşılanır.

(2) Personel ihtiyacının Üniversite personeli ile karşılanamaması durumunda, Yönetim Kurulunun talebi ve işin özelliği dikkate alınarak Rektör, Merkezin faaliyetlerinde çalışmak üzere Üniversite dışından da personel görevlendirebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.


Ekleme tarihi: 17-12-2018 08:32:57